f Peking University Computer Science Department Alumni

Peking University Computer Science Department Alumni                           

 


PKU Graduates in CS academia  (US EECS Academia graduated from China, PKU Graduates in North America Academia, ACM/IEEE Fellows graduated from China, US News 2002 CS Ranking)

Name (current school) Year entering PKU School and year of Ph.D.
Zhang Hui (CMU)   84 UC Berkeley 93
Zhou Yuanyuan (UCSD)  88 Princeton U. 00
Zhang Yin (UT Austin) 92 Cornell U. 01
Shi Yaoyun (U. Michigan)  93 Princeton U. 01
Jiao Xiangmin (Stony Brook U.) 90 UIUC 01
Cong Jingsheng (Jason) (UCLA)  81 UIUC 90
Sun Yinlong (Purdue U.) 81Physics Simon Fraser U. 00
Cai Xiao-Chuan (U. Colorado)   80 NYU 89
Wang DeLiang (Ohio State U.) 79, 83M.S. USC 91
Qin Hong (SUNY at Stony Brook 82, 83M.S. U. Toronto 95
Liu Yanhong (Annie) (SUNY at Stony Brook)  83 Cornell U. 96
Zhang Beichuan (U. Arizona) 90Chemtry UCLA 03
Wu Yuqing (Indiana U.) 90, 95M.S. U. Michigan 04
Ye Nong (Arizona State U.) 81 Purdue U. 91 
Li Jun (U. Oregon) 88 UCLA 02
Xu Jun (Google, Formerly NC State U.)  91 UIUC 03
Yu Ting (NC State U.)  92 UIUC 03
Ma Xiaosong (NC State U.)   92 UIUC 03
Xie Tao (UIUC, formerly NC State U.)   97M.S. U. Washington 05
Gu Xiaohui (NC State U.) 95 UIUC 04
Li Du (Texas A&M U.) 92M.S. UCLA 00
Kung David (UT Arlington) ?? Math Norwegian Institute of Tech ??
Jun (Luke) Huan (U. Kansas) 93 Bio UNC-CH 06
Rao Wenjing (UIC) 97 UCSD 08
Wang Limin (Formerly CWRU)  92  Princeton U. 03
Guan Yong (Iowa State U) 86, 89M.S. Texas A&M U. 02
Deng Zhigang (U. Houston) 97M.S. USC 06
Wu Xiaodong (U. Iowa) 88, 92M.S. U. Notre Dame 02
Hu Jie (Formerly New Jersey Institute of Tech) 97M.S. Penn State U. 04
Wang Zhenlin (Michigan Technological U.) 88, 92M.S. U. Massachusetts 03
Gao Dengfeng (Indiana U. South Bend) ? U. Arizona ?
Li Jing (Lehigh U.)  93 Texas A&M U. 02
Wang Lan (U. Memphis) 93 UCLA 04
Wang Pei (Temple U.) 79, 83M.S. Indiana U. 95
Duan Zhenhai (Florida State U.) 93M.S. U. Minnesota 03
Guo Haifeng (U. Nebraska at Omaha)  94M.S. New Mexico State U. 01
Hou Daqing (Clarkson  U.) 88, 92M.S. U. Alberta 03
Liu Jundong (Ohio U.) 93M.S. U. Florida 02
Huang Yan (U. North Texas) 93 U. Minnesota 03
Zhuang Xin-Hua (U. Missouri-Columbia?) ??Ph.D. Peking U. ??
Gao Dengfeng (Indiana U. South Bend?) 90, 95M.S. U. Arizona ??
Pei Jian (Simon Fraser U., Canada) 97Ph.D. Simon Fraser U. 02
Fan Wenfei (U. Edinburgh, UK) 81, 85M.S. U. Pennsylvania 99
Qin Shengchao (Teesside U., UK)   ?? Peking U. ??
Chen Yifeng (Peking U., Formerly Durham, UK)   92 Oxford U. 01
Luo Qiong (HKUST)   88, 94M.S. U. Wisconsin 02
Guo Yao (Peking U.) 92, 97M.S. U. Mass 07
Zhang Lu (Peking U.) 90 Peking U. 01

 


Peking University Computer Science Dept Graduate 97 Alumni 

Xie Tao (NC State U.)
Chen Xiangkui (Yahoo)
Xu Gang (UTexas)
Liu Xun (Oracle)
Lei Ming
Chang Jichuan (UWisconsin)
Tang Ming (MIT) 
Fang Chu (UCLA)
Guo Yao (U Mass)
Xu Zhangwei (Microsoft)
Gao Xiaofeng (UCSD)
Li Lin (PSU)
Li Xin (UIUC)  
Xiang Hua (UIUC, Ph.D. graduated)
Ren Xiaoxia (U Rutgers)
Li Muhua (McGill U.) 
Deng Zhigang (USC) 
Wei Zile (UC Berkeley) 
Peng Jingliang (USC) 
Ling Haibing (U. Maryland) 
Lyu Siwei (Dartmouth College) 


Other PKU CS Alumni:

Luo Chang (UCLA)  
Su Ming (Boston U.)
Yang Jie (U Michigan)  
Li Peixian (U Virginia)
Wang Yong (Princeton U.)

Xie Danxia (Duke U.)
Gu Lin (U. Virginia)
Wu Yihua (U Rutgers)  
Zhuang Wei (U Rutgers)  
Zhang Yi (Georgia Tech)
Yang Ruiduo (U. South Florida)  
Jiancong Chen (HKUST)
Lu Yong (CMU) 
Xu Ying (Stanford U)

PKU CS 92 Undergraduate
 
Qi Hongbin (Yahoo) 
Zheng Jian (Yahoo)
Chen Shuo (UIUC)
Fu Chen (U Rutgers)
   

PKU CS 91 Undergraduate


PKU CS Soccer Team:

Liu Change (Iowa State U.)
Bao Yunduan (MS)
Lei Kai (Oracle, CA)
Xie Jun (U Virgina)
Yan Qi (U Rutgers) 
Li Dalei (Iowa State U.) 
Wang Jianping (U. Virginia)


PKU SEI Alumni:

Wang Qianxiang (Purdue U.)
Zhang Lu (Peking U.)
Yuan Wanghong (UIUC)
 
Zou Wei (UIUC)
Zhang Chunyun (UMN)


Qian Bo (U. Georgia)
Zhao Luyin (Philips Research USA, U. Rutgers) 
Yang Yanyan (The Robert Gordon U UK)
Chen Zhaoliang
Pan Ying (Peking U.)
Wu Qiong (Stanford U.)
Chen Zhaoqi (UC Irvine)  
Huang Huang (Peking U.)
Xie Wanxia (Georigia Tech)  
Chen Feng (UIUC)  
Pan Kai (UC Santa Cruz) 
Gu Lie (CMU)