UW/US Friends Links


UW CSE Software Engineering

Miryung Kim
Andrew Petersen

Will Portnoy
Vibha Sazawal
Mark Seigle

Alumni:
Jonathan Aldrich (CMU)

UW Soccer Teammates

Sheng Sun (EE)
Xun Cao (Political Science)


UW CSE Chinese Students

Yung-Yu Chuang
Xin Dong
David Hsu  
Nan Li
Song Li
Wilmot Wei-mau Li
Yi Li
Lin Liao
Karen Cheng-yun Liu  
Alan Liu
Wai Kok Douglas Low
Yongshao Ruan 
Tian Sang
Liang Sun
Kenneth Ka-Wai Tam
Jia-Chi Wu
Zizhen Yao
Li Zhang 
Gang Zhao
Ke Zheng


UW non-CSE

Lin Ying (Political Science)
Zhang Yang (I-LABS)
Chen Lin (BioStat)
Chongki "Keith" Tsang (iSchool, now Microsoft) 
Chunhua Weng (Med Education & Bio Informatics)

Yong Tan (Business school)
Ming Fan (Business school) 
Yong-pin Zhou (Business school) 

Other US Friends:

Zhao Wenrui (Geogia Tech) 
Orna Raz (CMU)
Yuanfang Cai (U. Virginia)
Owen Cheng (CMU)
Daqing Hou (U. Alberta)
Fei Cao (U. Alabama at Birmingham)

Annie Ying (U British Columbia)
Yuhui Jin (Stanford)
Huamin Chen (UC Davis) 
Shan Liu (USC)
Morad Benyoucef (U Montreal)
Kiran Tati (UCSD)
Ernesto E. Morales-Perea (UCSD)

Zhenxiao Yang (MSU)
Harry Li (UT Austin)
Jianwei Niu (U Waterloo)
Yuetang Deng (Polytechnic U.)
Xiangyu Zhang (U. Arizona) 
Xianglong Huang (UT Austin)
Zhenchang Xing (U. Alberta)
Ying Liu (U. Alberta)  

Lei Wu (U. Montreal)
Minghua Chen (Concordia U.)
Harry (Guoqing) Xu (East China Normal U.)
Qiang Guo (Brunel U.)

Yuewei Zhou
(UC Irvine) 
Lihua Xu (UC Irvine)
Yi Zhang (GIT) 
Wendy Liu (U. Toronto)

Lucy (Juan) Xie (U. Kentucky)